Phone : (024) 335 47 252

Giới thiệu

Giới thiệu

Nhân sự

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Đào Văn Chiến

2. Ban giám đốc:

- Tổng Giám đốc: Ông  Đào Văn Chiến

- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty chuyên trách

3. Cơ cấu Tổ chức của Công ty:

Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây thiết lập cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý phù hợp với đặc điểm tình hình kinh doanh theo mô hình Công ty Cổ phần trên cơ sở tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức bộ máy quản lý hiện tại của Công ty bao gồm:

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971