Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin không đủ điều kiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2020-09-21 16:33:14

Công bố thông tin không đủ điều kiện họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết
Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2020-09-10 17:33:00

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Chi tiết
Công văn về việc thay đổi ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

2020-09-10 12:15:35

Công văn về việc thay đổi ngày họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2020

Chi tiết
Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971