Phone : (024) 335 47 252

Quan hệ cổ đông

Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia HĐQT/ Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

2018-06-11 09:15:00

- Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia HĐQT/ Ban kiểm soát. Tại đây.

Đơn đề cử Ứng cử viên tham gia HĐQT/ Ban kiểm soát theo nhóm. Tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Siêu Thị HTT Mart
Thông tin cổ phiếu

Hotline: 0123 666 1971